IBKAs medvirkning i "Livet på veien"

I siste episode av Livet På Veien får vi innblikk i hvordan vår operatør Stian håndterer boreslammet på et av Skanskas prosjekter på Sollihøgda. Med sin kombibil laster Stian opp, transportert og levert boreslam til renseanlegg som med moderne teknologi presser boreslammet til filterkaker som kan leveres på godkjent deponi.

I episoden får Jan Erik Larsen et innblikk i hvordan IBKAs tjenester er med på å sikre at avfallet blir håndtert riktig slik at det ikke kommer i kontakt med fredede vassdrag, naturreservat og annen utmark slik at man sikrer og verner kultur- og naturarv. IBKA har fokus på bærekraft og arbeider derfor for å oppnå størst mulig grad av utnyttelse av ressursene i boreslammet. I praksis vil dette si at rensing av boreslammet vil føre til økt materialgjenvinning i tillegg til reduksjon og ombruk slik at man i større grad kan leve i harmoni med naturen.

I et moderne samfunn hvor ny infrastruktur skapes genereres det også avfall. Som en del av Urban Reuse leverer IBKA Norge industrirengjøringstjenester til flere ulike prosjekter i ulike komplekse bransjer. Dette stiller strenge krav til at personellet som håndterer avfallet har riktig kompetanse og verktøy for å håndtere avfallet på en trygg, effektiv og forsvarlig måte i henhold til kravene som stilles.