Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Avfallshåndtering

Ved utførelse av våre tjenester vil det som regel genereres avfall som må håndteres på en miljømessig sikker måte. Uansett om vi utfører oppsuging av tørre eller våte masser, spyling av tanker og rør eller andre typer industriell rengjøring, vil det være masser, vann og slam som må håndteres i etterkant. Ofte vil dette avfallet også inneholde miljøfarlige stoffer og dermed bli klassifisert som farlig avfall.

Avfallshåndtering må tilrettelegges for å ivareta krav både fra myndigheter og den enkelte bedrift når det gjelder HMS og kvalitet. På en industriarbeidsplass er løsningen for avfallshåndtering etter utførte industrielle tjenester aldri lik, men strenge krav til HMS og tett oppfølging vil uansett prege våre løsninger. Ved bruk av riktig verneutstyr og materiell, sørger vi for trygg håndtering av avfall, både flytende og fast. Vi sørger også for riktig ADR- transport til godkjente anlegg.

ADR Transport

Vi har nødvendig kompetanse på transport av farlig avfall til godkjent mottak.

Rådgivning

Stadig flere lover, forskrifter og reguleringer stiller krav til avfallshåndtering.

Avfallsminimering

Reduksjon av avfallsmengde sparer kunden for både transport og leveringskostander.

Olje- og kjemikalievern - beredskap ved uforutsette utslipp

Vi har deltatt aktivt ved en rekke større og mindre uforutsette utslipp.