Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Tørr- og våtsuging

Med ADR-godkjente supersugere kan vi suge opp både tørre og våte masser. Vi tømmer, rengjør og fjerner alt fra bygningsavfall til flytende kjemiske produkter som olje, fett, sandfang og stubbloftsleire.

Å suge opp masser er både smart og kostnadseffektivt. Lange og fleksible rør gjør det enkelt å komme til på vanskelige steder, uten å måtte grave eller bruke andre maskiner. Med høy suge- og blåsekapasitet kan vi flytte materialer som sand, sement, knust stein, kull, aske, isolasjonsprodukter, reaktor- og katalysatormasse, slam og olje.

Tømming av oljeutskillere

Olje regnes som farlig avfall, og skal tømmes minst en gang årlig, oftere ved behov.

Tømming av sandfang/kummer

Sandfang/kummer må jevnlig tømmes for jord, sand og grus (slam).

Tømming av fettutskillere

Fettutskilleren må tømmes jevnlig for å unngå at rør og avløp blir tett.

Tømming av septiktanker

Septiktanker må tømmes jevnlig for å unngå at kloakk lekker ut i naturen.

Sanering av oljetanker

Gamle oljetanker som ikke skal brukes til fossilfri oljefyring må saneres.

Oppsuging av tørre masser

Tørre masser (f.eks. stubbloftsleire, grus, pukk og subbus) kan både suges opp og blåses.

Blåsing av tørre masser

Tørre masser (f.eks. stubbloftsleire, grus, pukk og subbus) kan både suges opp og blåses.

Tømming oljeutskillere

Ved tømming av oljeutskillere dokumenterer vi hva som blir gjort med oljeutskilleren etter faste kontrollpunkter, samtidig som vi foretar en visuell inspeksjon. Oljeholdig vann og slam registreres på hvert sitt deklarasjonsskjema. Avfallet leveres på egne sikre mottak for farlig avfall, som sikrer forskriftsmessig håndtering. Krav til rapportering kan variere fra kommune til kommune. Vi bistår med nødvendig dokumentasjon tilpasset den enkelte kommune og til eier av oljeutskilleren.

Bestill

Tømming av sandfang/kummer

Vi tømmer og rengjør alle typer kummer. Som en del av tjenesten utfører vi avvanning av slam, prøvetaking av utløpsvannet inkludert analyse, justering og vedlikehold og rapportering til myndighetene. Ved tømming av kummer som en del av funksjonskontrakter eller veivedlikehold, omfatter tjenesten også koordinatdokumentasjon.

Bestill

Tømming av fettutskillere

Dersom fettutskilleren ikke tømmes jevnlig, vil rør og avløp tette seg. Resultatet blir driftsstans og store kostnader med staking og reparasjoner. I mange tilfeller vil også kommunen kreve å få dekket kostnader tilknyttet eventuelle skader på det kommunale avløpsnettet. 

Overordnet krav om tømmehyppighet, fastsatt i NS EN 1825, pålegger tømming av fettutskilleren når 15 % av det totale våtvolumet utgjør fett. Utover det, gjelder kommunale forskrifter for tømming. Siden tømmekravet kan variere fra ingen krav om fast tømming til krav om tømming hver måned, er det viktig å sjekke hva som gjelder for din kommune. IBKA kan tilby fast tømming og kontroll i rutekjøring til fast pris og leverer dette til godkjent behandlingsanlegg.

Bestill

Tømming av septiktanker

Ingen ønsker en full septiktank! En rask og effektiv løsning på problemet er selvfølgelig svært viktig. Som regel er tømming og håndtering av septik en kommunal oppgave, enten det er snakk om offentlig avløpsnett eller en privat, lukket tank. For fritidsboliger ligger ansvaret for anskaffelse, vedlikehold og tømming på den enkelte beboer.

IBKA har avtale med flere kommuner om jevnlig tømming av lukkede septiktanker, og betalingen dekkes av renovasjonsgebyret. I tilfeller med stor belastning eller feil på rør, kan ekstratømming være påkrevd. Da kan IBKA bistå på kort varsel.

Bestill

Sanering av oljetanker

Fra 2020 er det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. De som ønsker å benytte denne varmeløsningen videre, må gå over til fossilfri oljefyring.

I tillegg er det viktig å være klar over at Forurensningsloven legger ansvaret for eventuell forurensning på eieren av oljetanken. Har du en oljetank som ikke lenger er i bruk, krever mange kommuner at den skal fjernes. I enkelte tilfeller kan tanken fylles igjen, men dette krever spesialtillatelse.

Ta kontakt med kommunen der du bor dersom du er usikker på om du har en oljetank på tomta di. Kommunen skal ha en oversikt over alle nedgravde tanker. Deretter kan du overlate oljetanken og oljefyren din til fagfolk i IBKA.

Bestill

Oppsuging av tørre masser

Tjenesten går i hovedsak ut på å fjerne tørre masser. Det kan være masser som stubbloftsleire, grus, pukk eller subbus. IBKAs fortrinn over mindre aktører i markedet er mange års erfaring i kombinasjon med svært god tilgang på utstyr. Det gjør at vi har kapasitet til å ta både små og store oppdrag, og at vi kan være raskt på plass hos våre kunder. 

I tillegg til oppsuging og fjerning av tørre masser, kan vi også blåse masser. Her har vi både personell med lang erfaring og utstyr, som gjør at vi kan utføre denne typen tjenester i et helt annet omfang enn våre konkurrenter.

 Vi kan mobilisere raskt og har dessuten en vaktordning som gjør at vi kan stille opp 24 timer i døgnet.

Bestill